Gedragscode


Als lid van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches ( verder te noemen « de Vereniging »)
,onderschrijf ik onderstaande gedragscode.

Definities.
 • Stress en Burn-out coach, hierna te noemen « de Coach »: het lid van de Vereniging dat coachees professioneel coacht en begeleidt naar mentale vitaliteit, waaronder: voorkomen, verminderen en bestrijden van spanningsklachten, stress, overspanning en burn-out alsmede re-integreren en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. 
 • Coachee: de persoon/cliënt die wordt gecoacht. 
 • Opdrachtgever: de organisatie incl. diens vertegenwoordigers die de overeengekomen coaching en begeleiding van de coachee betaalt. 
 • Stress en Burn-out coaching, hierna te noemen « de Coaching »: het begeleiden van de coachee/cliënt op het gebied van het (zelf) omgaan met spanningsklachten of het voorkomen daarvan. 
 • Professionele coaching relatie: deze bestaat als de coaching en begeleiding door een lid van de Vereniging plaatsvindt op basis van een schriftelijke overeenkomst die de verplichtingen van zowel coach als coachee als, indien van toepassing, opdrachtgever definieert. 

Algemeen.
 • De leden van de Vereniging hanteren een schriftelijke opdrachtbevestiging voor het uitvoeren van coachingsopdrachten met duidelijke afspraken over de verplichtingen van coach, coachee en opdrachtgever. De opdrachtbevestiging dient in elk geval te bevatten: een beschrijving van de te volgen werkwijze en daarmee beoogde resultaten, honoraria, onkosten, betalingswijze en (inschatting van de) tijdsduur van de coachingopdracht, alsmede een verwijzing naar deze gedragscode en eventueel andere documenten die van toepassing worden verklaard. 
 • Aanvaarding van stress- en burn-outcoaching mag binnen de werkomgeving van de coachee niet opgevat worden als teken van disfunctioneren of als een erkenning van de noodzaak om van functie te veranderen, in- dan wel extern. 
 • Leden van de Vereniging zullen de coachee bij het eerste contact kenbaar maken dat het hem of haar te allen tijde vrij staat geen gebruik van coaching te maken dan wel deze te weigeren of tussentijds te beëindigen, steeds met inachtneming van de gemaakte (financiële) afspraken. Bij een onderbreking van de coaching van in totaal meer dan drie maanden wordt de dienstverlening aan de betreffende coachee als beëindigd beschouwd, tenzij dit door beide partijen schriftelijk anders is overeengekomen. 
 • Daarnaast kunnen de leden van de Vereniging besluiten de coaching aan een coachee te weigeren, af te breken of tussentijds te beëindigen, indien zij, met inachtneming van de zorgvuldigheid die hen betaamt tot de – overtuiging komen dat de coaching niet of in onvoldoende mate tot de beoogde resultaten zal leiden, steeds met inachtneming van de gemaakte (financiële) afspraken. De betreffende coach zal de betrokken coachee en indien van toepassing opdrachtgever onverwijld en onderbouwd schriftelijk van een dergelijk besluit op de hoogte stellen.
 • Eventueel door de coachee of diens organisatie vooruitbetaalde bedragen zullen door de coach worden terugbetaald naar rato van de voortgang van de coachingopdracht. 
 • Leden van de Vereniging onthouden zich van advies met juridische, therapeutische of medische implicaties voor de coachee of voor diens organisatie. 

Voor de coach.
 • Zoals bij alle vormen van coaching hanteert de stress- en burn-outcoach hoge normen voor ethiek, integriteit, verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en deskundigheid. 
 • Hij/zij spant zich in om de opdracht kwalitatief en naar de richtlijnen en nieuwste inzichten van het vak te vervullen. 
 • Hij/zij aanvaardt alleen opdrachten die binnen zijn/haar professionele competenties liggen, passen bij zijn/haar waarden en normen en waarvan hij/zij overtuigd is dat hij/zij de opdracht ook succesvol kan uitvoeren.
 • Er is evenwel geen resultaatsgarantie, omdat het resultaat van veel verschillende factoren afhangt. De coach heeft wel een inspanningsverplichting. Dit doet een beroep op de integriteit van de coach, omdat hij/zij ervoor moet kiezen om soms nee te zeggen tegen opdrachten. 
 • Hij/zij aanvaardt alleen trajecten waarbij tussen de coachee en de coach overeenstemming en duidelijkheid is over de te behalen doelen en de verplichtingen van zowel coach als coachee als, indien van toepassing, opdrachtgever. Als coachee, eventuele opdrachtgever en coach verschillende doelen voor ogen hebben, kan de coach de begeleiding nooit succesvol afronden. Een gesprek met de drie partijen tegelijk kan dan verhelderend werken. 
 • Hij/zij geeft in de opdrachtbevestiging duidelijk aan wat coachee en eventuele opdrachtgever wel en niet kunnen verwachten en wat de verplichtingen van zowel coach als coachee als, indien van toepassing, opdrachtgever zijn. Als zij daar niet mee akkoord gaan, accepteert de coach de opdracht niet. 
 • Hij/zij aanvaardt uitsluitend een opdracht indien de coachee instemt met de coaching en er gemotiveerd voor is. 
 • Hij/zij behandelt alles wat de coachee vertelt als vertrouwelijk en rapporteert niet zonder toestemming van de coachee naar derden over de inhoud van de Informatie naar de eventuele opdrachtgever over de procesvoortgang vormt hierop een uitzondering.
 • Eventuele tests, vragenlijsten, overige correspondentie en dossiers worden achter slot bewaard en zijn dus niet in papieren, digitale of andere vorm toegankelijk voor derden, behoudens overmacht. Daaronder wordt verstaan dat de coach niet aansprakelijk is voor toegang door derden indien hij/zij alle in de maatschappelijke verhoudingen redelijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en zijn/haar computer desondanks wordt gehackt of er wordt ingebroken in een regulier beveiligde dossierkast. 
 • Hij/zij is transparant over zijn/haar andere rollen en eventuele belangen en voert geen taken uit die mogelijk met de coachingopdracht strijdige belangen dienen. Inbreuk en klachtenprocedure.
 • Een coachee of opdrachtgever kan bij een mogelijke inbreuk op deze Gedragscode door een lid van de Vereniging, deze schriftelijk melden aan het Bestuur van de Vereniging. 
 • Het Bestuur beoordeelt (–op basis van nog op te stellen criteria inz. inbreuken op de Gedragscode, verwijtbare fouten, onzorgvuldig handelen etc.–) of de melding ontvankelijk is. 
 • Indien de melding niet ontvankelijk is, wordt de indiener hier schriftelijk over geïnformeerd en gewezen op de mogelijkheid van de gewone rechtsgang. 
 • Indien de melding ontvankelijk is, nodigt het Bestuur zowel de indiener van de melding als het lid van de Verenging tegen wie de melding is gericht, uit om hun visie op het gebeurde schriftelijk weer te geven en eventueel mondeling toe te lichten. 
 • Het Bestuur doet een voorstel tot oplossing die recht doet aan de doelstellingen van de Vereniging, op basis van alle aldus verzamelde informatie. Het Bestuur heeft daarbij de bevoegdheid om een coach-lid van de Vereniging dat zich niet aan de gedragscode houdt (tijdelijk of permanent) verlies van het lidmaatschap op te leggen. 
 • Het Bestuur maakt geen gebruik van deze bevoegdheid zonder het betrokken lid tevoren een schriftelijke waarschuwing en advies tot verbetering te hebben gegeven. 
 • De bevoegdheid van het Bestuur doet noch voor coachee/opdrachtgever noch voor de coach afbreuk aan de normale rechtsgang. 
 • Mocht een coachee of opdrachtgever dan wel een lid van de Vereniging niet tevreden zijn met de uitspraak van het Bestuur, dan is naast de gewone rechtsgang, beroep mogelijk bij een nog op te richten externe en onafhankelijke Klachtencommissie.